گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۶۷


آن ساقی روح دردهد جام آخر
این مرغ اسیر بجهد از دام آخر
گردد فلک تند مرا رام آخر
وز کرده پشیمان شود ایام آخر