گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۶۸


آن کس که ترا دیده بود ای دلبر
او چون نگرد بسوی معشوق دگر
در دیده هر آنکه کرد سوی تو نظر
تاریک نماید به خدا شمس و قمر