گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۷۲


ای آمده ز آسمان درین عالم دیر
و آورده خبرهای سموات به زیر
ز آواز تو آدمی کجا گردد سیر
یارب تو بده دمدمه پنجهٔ شیر