گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۷۳


ای آنکه دلت باید در وی منگر
زاهد شو و چشم را بخوابان بگذار
اما چکند چشم که بیرون و درون
بیچارهٔ عشق اوست بیچاره نظر