گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۷۴


ای بوده سماع آسمانرا ره و در
وی بوده سماع مرغ جانرا سر و پر
اما به حضور تست آن چیز دگر
مانند نماز از پس پیغمبر