گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۷۶


ای دلبر عیار دل نیکوفر
از جملهٔ نیکوان توئی نیکوتر
ای از شکرت دهان گلها پر زر
وز هجر کبود پوش تو نیلوفر