گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۸۱


ای مرد سماع معده را خالی دار
زیرا چو تهیست نی کند نالهٔ زار
چون پر کردی شکم ز لوت بسیار
خالی مانی ز دلبر و بوس و کنار