گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۸۴


بالا منشین که هست پستی خوشتر
هشیار مشو که هست مستی خوشتر
در هستی دوست نیست گردان خود را
کان نیستی از هزار هستی خوشتر