گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۹۱


چون دید رخ زرد من آن شهره نگار
گفتا که دگر به وصلم امید مدار
زیرا که تو ضد ما شدی در دیدار
تو رنگ خزان داری و من رنگ بهار