گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۹۹


دوری ز برادر منافق بهتر
پرهیز ز یار ناموافق بهتر
خاک قدم یار موافق حقا
از خون برادر منافق بهتر