گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۰۸


گر در سر و چشم عقل داری و صبر
بفروش زبان را و سر از تیغ بخر
ماهی طمع از زبان گویا ببرید
ز این رو نبرند از تن ماهی سر