گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۰۹


گر گل کارم بیتو نروید جز خار
ور بیضهٔ طاوس نهم گردد مار
ور بر گیرم رباب بر درد تار
ور هشت بهشت برزنم گردد چار