گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۱۵


ای بسته حجاب، پردها را بردار
تا کس نرود دگر به صید مردار
رحم آر که مسیریان را از جوع
آب گرمی شدست یلغون بازار