گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۱۷


مجموع تن و قالب خود را بنگر
جوقی مستند و خفته بر همدیگر
مونس خواهی صلای بیداری زن
بر خفته منه پای و ازو در مگذر