گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۲۱


من مسخرهٔ تو نیسستم ای فاجر
تا مسخرگی نمایمت بس نادر
ویران کنمت چنانکه باید کردن
عاجز شود از عمارتت هر عامر