گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۳۰


آن یار نهان کشید باز دستم امروز
از دست شدم بند گسستم امروز
یک مست نیم هزار مستم امروز
دیوانهٔ دیوانه پرستم امروز