گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۳۶


ای ذره ز خورشید توانی بگریز
چون نتوانی گریخت با وی مستیز
تو همچو سبوئی و قضا همچون سنگ
با سنگ مپیچ و آب خود را بمریز