گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۳۹


ای عشق نخسبی و نخفتی هرگز
در دیدهٔ خفتگان نیفتی هرگز
باقی سخنی هست نگویم او را
تو نیز نگوئی و نگفتی هرگز