گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۴۲


امروز خوشم به جان تو فردا نیز
هم آبم و هم گوهرم و دریا نیز
هم کار و گیای دوست کارافزا نیز
هر لاف که دل زند بگویم ما نیز