گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۴۹


زنها مشو غره به بیباکی باز
زیرا که پری دارد از دولت باز
مرغی تو ولیک مرغ مسکین و مجاز
با باز شهنشاه تو شطرنج مباز