گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۵۰


درد تو علاج کس پذیرد هرگز
یا از تو مراد میگریزد هرگز
گفتی که نهال صبر در دل کشتی
گیرم که بکاشتم بگیرد هرگز؟