گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۵۳


دل بر سر تو بدل نجوید هرگز
جز وصل تو هیچ گل نبوید هرگز
صحرای دلم عشق تو شورستان کرد
تا مهر کسی دگر نروید هرگز