گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۵۵


شب گشت و خبر نیست مرا از شب و روز
روز است شبم ز روی آن روز افروز
ای شب شب از آنی که از او بیخبری
وی روز برو ز روز او روز آموز