گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۹۵۶


صد بار بگفتمت ز مستان مگریز
جان در کفمان سپار و بستان مگریز
از من بشنو گریز پا سر نبرد
گر جان خواهی ز حلقهٔ جان مگریز