گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۵۷


صد بار بگفت یار هرجا مگریز
گر بگریزی به جز سوی ما مگریز
هر گه ز خیال گرگ ترسان گردی
در شهر گریز سوی صحرا مگریز