گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۵۸


گر بکشندم نگردم از عشق توباز
زیرا که ز چنگ ما برون شد آواز
گویند مرا سرت ببریم به گاز
پیراهن عمر خود چه کوته چه دراز