گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۵۹


گر در ره عشق او نباشی سرباز
زنهار مکن حدیث عشقی سرباز
گر روشنی میطلبی همچون شمع
پروانه صفت تو خویشتن را در باز