گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۶۱


مائیم و توئی و خانه خالی برخیز
هنگام ستیز نیست ای جان مستیز
چون آب و شراب با حریفان آمیز
چندانکه رسم بجای کج دار و مریز