گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۶۹


میگوید مرمرا نگار دلسوز
میباید رفت چون به پایان شد روز
ای شب تو برون میای از کتم عدم
خورشید تو خویش را بدین چرخ بدوز