گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۷۲


یاری خواهی ز یار با یار بساز
سودت سوداست با خریدار بساز
از بهر وصال ماه از شب مگریز
وز بهر گل و گلاب با خار بساز