گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۷۳


یک شب چو ستاره گر نخسبی تا روز
تابد به تو اینچنین مه جان‌افروز
در تاریکیست آب حیوان تو مخسب
شاید که شبی در آب اندازی پوز