گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۷۶


از حادثهٔ جهان زاینده مترس
وز هرچه رسد چو نیست پاینده مترس
این یکدم عمر را غنیمت میدان
از رفته میندیش وز آینده مترس