گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۷۷


از روز قیامت جهان‌سوز بترس
وز ناوک انتقام دلدوز بترس
ای در شب حرص خفته در خواب دراز
صبح اجلت رسید از روز بترس