گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۸۳


رو در صف بندگان ما باش و مترس
خاک در آسمان ما باش و مترس
گر جملهٔ خلق قصد جان تو کنند
دل تنگ مکن از آن ما باش و مترس