گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۸۵


رویم چو زر زمانه می‌بین و مپرس
این اشک چو ناردانه می‌بین و مپرس
احوال درون خانه از من مطلب
خون بر در آستانه می‌بین و مپرس