گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۸۶


زین عشق پر از فعل جهانسوز بترس
زین تیر قبا بخش کمر دوز بترس
وانگه آید چو زاهدان توبه کند
آنروز که توبه کرد آنروز بترس