گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۹۰


آتش در زن بگیر پا در کویش
تازه نبرد هیچ فضول سویش
آن‌روی چو ماه را بپوش از مویش
تا دیدهٔ هر خسی نبیند رویش