گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۹۲


آن دم که حق بنده‌گزاری همه خوش
وز مهر سر بنده بخاری همه خوش
از خانه برانیم بزاری همه خوش
چون عزم کنم هم بگذاری همه خوش