گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۹۳


آندیده که هست عاشق گلزارش
مشغول کجا کند سر هر خارش
گر راست بود یار دهد پرگارش
ور کژ نگردد راست نیاید کارش