گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۹۴


آنرا که رسول دوست پنداشتمش
من نام و نشان دوست درخواستمش
بگشاد دهانرا که بگوید چیزی
از غایت غیرت تو نگذاشتمش