گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۹۵


آن رند و قلندر نهان آمد فاش
در دیدهٔ من بجو نشان کف پاش
یا او است خدایا که فرستاده خداش
ای مطرب جان یک نفسی با ما باش