گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۹۶


آنکس که نظر کند به چشم مستش
از رشک دعای بد کنم پیوستش
وانکس که به انگشت نماید رخ او
گر دسترسم بود ببرم دستش