گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۹۹


اندر بر خویشم بفشاری همه خوش
بر راه زنان مرگ گماری همه خوش
چون مرگ دهی از پس آن برگ دهی
از مرگ حیاتها برآری همه خوش