گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۰۰


ای باد صبا به کوی آن دلبر کش
احوال دلم بگوی اگر باشد خوش
ور زانکه برای خود نباشد دلکش
زنهار مرا ندیده‌ای دم درکش