گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۰۱


ای جان جهان و روشنائی همه خوش
آرام دلی و آشنائی همه خوش
بر ما گذری اگر کنی سلطانی
ور بوسه مزید بر فزائی همه خوش