گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۰۵


مرغان رفتند بر سلیمان بخروش
کاین بلبل را چرا نمی‌مالی گوش
بلبل گفتا به خون ما در بمجوش
سه ماه سخن گویم و نه ماه خموش