گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۰۷


ناگه بزدم دست بسوی جیبش
سرمست شدم ز لذت آسیبش
دستم نرسید سوی جیبش اما
المنة الله که بر دم سیبش