گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۰۹


هان ای دل تشنه جوی را جویان باش
بی‌پای مپای و دایما پویان باش
با آنکه درون سینه بی‌کام و زبان
سرچشمهٔ هر گفت توئی گویان باش