گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۱۰


هرچند ملولی نفسی با ما باش
مگریز ز یاران و درین غوغا باش
یا همچو دلم واله و شیدائی شو
یا بهر نظاره حاضر سودا باش