گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۱۵


ای سودائی برو پی سودا باش
در صورت شیدای دلت شیدا باش
با سایهٔ خود ز خوی خود در جنگی
خود سایهٔ تست خصم تو، تنها باش